صفرتا صد بیمه شخص ثالث
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹
آیا اطلاعات بیمه گذاران به بیرون درز پیدا کرده است؟
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

صفرتا صد بیمه آتشسوزی

بیمه آتشسوزی

در عمل بیمه یک نوع قرارداد است. در حقیقت، قرارداد بیمه آتش سوزی توافقی است بین بیمه گذار یا به عبارت دیگر همان خریدار بیمه نامه از یک سو و بیمه گر یا همان شرکت بیمه از سوی دیگر که براساس آن بیمه گر متعهد می گردد در قبال دریافت حق بیمه آتشسوزی، خسارت وارد به مورد بیمه (اموال بیمه شده و هر آنچه که در بیمه نامه ذکر شده است) را در صورت وقوع آتشسوزی که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود در حدود تعهدات خود (سرمایه مورد بیمه که همان مبلغی است که منزل، محل کار یا دیگر اموال خود را بیمه کرده اید) و برای دوره زمانی معین جبران نماید. در این حالت خسارت وارده قابل پرداخت به بیمه گذار و یا ذینفع مندرج در بیمه نامه می باشد.

اصولا در صدور بیمه نامه آتش سوزی باید سه اصل نفع بیمه پذیر، اصل حسن نیت، و اصل جبران خسارت وجود داشته باشد تا بیمه نامه بر اصول صحیح و درستی استوار باشد، مالک یا کسی که حق استفاده از اموال را داشته یا نفع مالی دارد، به نحوی که خسارت و زیان، به اموال یا به نفع پولی او وارد می شود، می تواند بیمه گذار باشد و بیمه گذار موظف است کلیه سوالات مندرج در فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی را بر اساس حسن نیت و با دقت پاسخ دهد و در عوض بیمه گر موظف است که درصورت بروز حریق و ایجاد خسارت، حداکثر خسارت مالی حادث شده را با توجه به شرایط بیمه نامه و مشروط به اینکه از سرمایه بیمه نامه تجاوز نکند در وجه بیمه گذار پرداخت نماید.

سعی می کنیم در اینجا سه اصل نفع بیمه پذیر، اصل حسن نیت، و اصل جبران را توضیح دهیم:

اصل نفع بیمه پذیر:

در کلام ساده می توانیم این متن را می توان بدین صورت بیان کرد. اصل نفع بیمه پذیر بدین معنی است که بیمه گذار باید باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت آتشسوزی به اموال بیمه شده، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. به عنوان مثال اگر فردی اموال خود را فروخته باشد و حقی نسبت به آن نداشته باشد نمی تواند آن اموال را بیمه کند. بنابراین بر اساس اصل نفع بیمه پذیر در بیمه آتشسوزی، بیمه گذار باید از اموال بیمه شده نفع ببرد.

اصل حسن نیت:

همانطور که از نام این اصل پیداست، اصل حسن نیت بر صداقت در قرارداد تاکید دارد. در حقوق مدنی ما، مسئله رعایت حسن نیت در اعمال و کردارهای حقوقی به طور ضمنی پذیرفته شده است ولی ضمانت اجرای آن متناسب با این اصل نیست، زیرا در قانون مدنی ایران، مواردی مانند تدلیس، اکراه و غبن  در معامله را موجب بطلان نمی داند. اما در قانون بیمه ایران، عدم صداقت و اظهارات خلاف واقع از روی سوءنیت و کتمان حقایق را موجب بطلان معامله و قرارداد بیمه می شمارد. بنابراین بر اساس اصل حسن نیت در بیمه آتشسوزی، بیمه گذار باید صداقت کامل در مورد مبلغ بیمه شده، خطرات پیش رو در مورد بیمه و… را داشته باشد. در صورتی که مشخص شود بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه یا پر کردن فرم پیشنهاد، صداقت کامل را نداشته است، شرکت بیمه می تواند از پرداخت خسارت خودداری کرده و یا بیمه نامه را فسخ نماید.

اصل جبران خسارت:

از لحاظ حقوقی به موجب این اصل، بیمه گر یا همان شرکت بیمه، متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه آتشسوزی مورد بیمه بر اموال بیمه گذار وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیاندیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. به بیان دیگر، شرکت بیمه بر اساس اصل جبران خسارت مسئولیت دارد مورد بیمه را دقیقا به وضعیت قبل از خسارت در بیاورد. به عنوان مثال در صورتی که منزل بیمه گذار طعمه حریق شود، شرکت بیمه مسئول جبران خسارت و برگرداندن وضعیت منزل بیمه گذار به شرایط قبل از آتشسوزی است.

از سوی دیگر در بیمه آتش سوزی علاوه بر حاکم بودن قانون بیمه، شرایط عمومی، خصوصی و مخصوص بیمه نامه نیز بر روابط بیمه گر و بیمه گذار حاکم می باشد.

بیمه آتشسوزی همیشه دارای شرایط عمومی است این شرایط مجموعه شرایطی است که درباره مسائل عام و کلیات قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات بیمه ای تنظیم و بر روابط بین بیمه گر و بیمه گذار حاکم می باشد که این شرایط مصوب شوارای عالی بیمه بوده و به صورت چاپی در ظَهر بیمه نامه آتش سوزی آورده می شود. اگر ابهامی داشته باشد، به نفع بیمه گذار تفسیر می شود؛ زیرا بیمه گر این شرایط را تهیه می کند که خود دارای دانش فنی و حقوقی کامل است ولی بیمه گذار در چنین موقعیتی قرار ندارد.

از طرف دیگر شرایط خصوصی بیمه نامه مجموعه شرایطی است که توافق های بین بیمه گر و بیمه گذار در آن قید می شود که به صورت تایپ شده در بخش توضیحات بیمه نامه آورده و به امضاء بیمه گر می رسد. این شرایط تا آنجائیکه مغایر با قوانین الزام آور نباشد می تواند ناقض شرایط عمومی بیمه نامه قرار گیرد و به عبارتی می توان گفت شرایط خصوصی بیمه نامه بر شرایط عمومی بیمه نامه مقدم است.

در برخی از بیمه نامه ها شرایط مخصوص آن بیمه نامه نیز ممکن است موجود باشد. به عنوان مثال بر اساس توافق شرکت بیمه و بیمه گذار یکی از انبارهای کارخانه به دلیل خطرات زیاد یا شرایط خاص، تحت پوشش بیمه آتشسوزی قرار نمی گیرد درحالی که دیگر بناهای کارخانه و انبار مرکزی تحت پوشش هستند. شرایط خصوصی عموما بر اساس توافقات صورت گرفته مابین دو طرف قرارداد به بیمه نامه اضافه می گردد. از طرف دیگر شرایط خصوصی می تواند پوشش بیمه ای باشد که در شرایط عمومی استثنا شده است.

حال می خواهیم در مورد انواع بیمه نامه های آتشسوزی با شما صحبت کنیم

انواع بیمه نامه های آتشسوزی عبارتند از:

آتش سوزی اماکن مسکونی:

در این نوع بیمه نامه، منازل مسکونی تحت پوشش قرارمی گیرد. موارد تحت پوشش شامل ساختمان، مشاعات، تأسیسات و اثاثیه منزل می باشد.

آتشسوزی اماکن اداری-تجاری (غیر صنعتی)

این نوع بیمه نامه شامل تمام ریسک های تجاری فروشگاهها، کارگاهها، تعمیرگاهها، مراکز ورزشی، تفریحی و… می باشد.

آتشسوزی اماکن صنعتی

در این نوع بیمه نامه، تمامی ریسک های صنعتی درکارخانجات و سایر مراکز، تحت پوشش قرار می گیرد، دارائی ها و اموالی که در یک کارخانه می توان بیمه نمود شامل ساختمان ها، ماشین آلات، تأسیسات، موجودی موارد اولیه و موادساخته شده، ابزارآلات و تجهیزات، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و… می باشد.

انواع قراردادهای بیمه نامه آتشسوزی

بیمه نامه آتش سوزی با سرمایه ثابت

بیمه نامه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی

بیمه نامه آتش سوزی با شرایط اظهارنامه ای

بیمه نامه با شرایط فرست لاس

 

بیمه نامه آتش سوزی با سرمایه ثابت

با این نوع پوشش بیمه ای ، بیمه گر خسارات ناشی از آتش سوزی به اموال مورد بیمه را تا حداکثر سرمایه مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارد شده جبران می کند. اصولا خسارات پرداختنی نمی تواند از مابه التفاوت ارزش هر یک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از بروز خسارت و یا در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت کلی ، از مبلغ بیمه شده هریک از اقلام خسارت دیده بیشتر باشد. بیمه گذار در زمان اخذ پوشش بیمه ای باید دقت کند که اموال خود را به قیمت واقعی آن بیمه کند، در غیر این صورت براساس ماده  ۱۰قانون بیمه در صورتی که مالی به کمتر از ارزش واقعی خود بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده به قیمت واقعی مال، مسئول جبران خسارت بیمه گذار خواهد بود.

 

بیمه نامه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی

کاربرد این نوع بیمه نامه در زمانی توصیه می شود که ارزش واحدهای صنعتی و تجاری و یا صنفی به دلیل اعمال ضریب استهلاک یا مستهلک شده و یا به میزان % ۵۰و یا بیشتر کاهش یافته است. در صورتی که جایگزینی و یا بازسازی همین واحدهای مستهلک شده به دلیل شرایط خاص اقتصادی جامعه به چندین برابر افزایش یافته است. درصورت وجود چنین شرایطی ، بیمه گر توافق می کند که بیمه گذار کلیه تأسیسات و دارایی های خودرا مجدداً و به ارزش روز ارزیابی کند و آنها را با قیمتهای جدید تحت پوشش درآورد. در این حالت چنانچه اموال مورد بیمه به علت بروز یکی از خطرات مشمول بیمه ، تلف شده و یا خسارت ببیند، بیمه گر نسبت به تعمیر و بازسازی ساختمان آسیب دیده و چنانچه ماشین آلات واحد صنعتی باشد، نسبت به جایگزینی آن اقدام لازم را انجام خواهد داد. یکی از جنبه های مهم و حیاتی بیمه نامه که نمونه بارز ارائه خدمات قابل قبول شرکت بیمه است ، در انجام عمل بازسازی و جایگزینی در اسرع وقت و در واقع در مدت زمان متعارف و قابل قبول است

بیمه نامه آتش سوزی با شرایط اظهارنامه ای

اصولاً با توجه به این که موجودی انبارها به صورت عام دائماً در حال نوسان بوده و میزان سرمایه در انبارها به دلیل ورود و خروج کالا از انبار متغیر است به بیمه گران پیشنهاد می گردد به منظور بهره مندی از تأمین لازم برای موجودی های خود پوشش بیمه ای براساس شرایط اظهار نامه ای را خریداری نمایند.

می توان گفت موجودی انبارهای کارخانجات صنعتی نسبت به سایر انبارها بیشتر نوسان دارد، چرا که با خروج قطعات و مواد اولیه جهت استفاده در خط تولید میزان موجودی کاهش و با ورود سفارش های خرید به انبار یا موجودی کالاهای ساخته شده افزایش می یابد. این تغییرات به صورت دائمی بوده و همواره ادامه دارد. بدین منظور بیمه گذار در صورت درخواست چنین پوششی باید با توجه به پیش بینی گردش موجودی در طول سال بیمه ای، ارزش حداکثر موجودی که در انبار نگه داری می گردد را برای صدور بیمه نامه به بیمه گر اعلام نماید، که این ارزش به عنوان ارزش اولیه جهت تعیین و محاسبه حق بیمه در نظر گرفته می شود و به آن حق بیمه اولیه می گویند.

در بازار بیمه کشور حق بیمه اولیه یا حق بیمه موقت معمولاً بر اساس %  ۷۵محاسبه و به صورت علی الحساب از بیمه گذار دریافت می گردد

 

بیمه نامه با شرایط فرست لاس

در شرایطی از بیمه فرست لاس استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده در سطح جغرافیائی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می توان آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای مورد بیمه از نظر سرمایه، خطرهای بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد. در مواردی که محاسبه سرمایه کل مورد بیمه امکان پذیر نبوده و مرتب در حال تغییر است (مثل انبارهای عمومی) از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود. اصولاً در برخی از رشته ها تمام اموال در معرض خطر نیستند نظیر سرقت، در اینگونه موارد به جای اینکه مورد بیمه به ارزش کل بیمه شود آن را به حداکثر مبلغی که مبین حداکثر خسارت وارده بر اثر تحقق خطر بیمه شده است بیمه می کند.

 

بیمه نامه با شرایط فرست لاس

در بیمه نامه های فرست لاس به  ۳ نکته بشرح ذیل باید توجه شود:

 1. حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه مبلغ بیمه شده (ارزش فرست لاس) است و به هیچ وجه از آن تجاوز نمی کند.
 2. حق بیمه بر اساس سرمایه کل تعیین می شود. لذا بیمه گذار موظف است که باز هم ارزش کل مورد بیمه را در حد امکان برای محاسبه حق بیمه اعلام کند.
 3. بیمه گر در نرخ حق بیمه بر اساس شرایط فرست لاس تخفیف خاص اعمال می نماید.

 

خطرات تحت پوشش بیمه نامه های آتش سوزی
خطرات اصلی (۳ خطر)
خطرات اضافی (۹ خطر)

خطرات اصلی:

باخرید بیمه نامه آتش سوزی، خود بخود سه خطر آتش سوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می گیرد که از یکدیگر قابل تفکیک نبوده و تعریف هر یک از آنها با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی (آئین نامه شماره  ۲۱مصوب شواری عالی بیمه) به شرح ذیل می باشد:

 1. آتش: مقصود از آتش عبارت است از ترکیب هرماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد. آتش، نتیجه عمل شیمیایی و از ترکیب اکسیژن، حرارت)دما( و ماده ای قابل سوختن حاصل می شود که به آن مثلث آتش گویند. آتش سوزی به دو طریق ایجاد می شود:

الف: ناشی از منبع حرارتی قابل کنترل (بخاری، اجاق گاز، شومینه و …)

ب: ناشی از منبع حرارتی غیر قابل کنترل )آتش وحشی یا آتش خسارت زننده(: برای ایجاد آتش سوزی، آتش باید از کانون اولیه اش خارج شود. در بیمه آتش سوزی، این نوع آتش قابل بیمه شدن است.

 1. صاعقه: صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود آید. خسارات مستقیم بر اثر صاعقه، اعم از اینکه بر اثر آتش سوزی به وجود آمده باشد یا موجب تخریب مورد بیمه شود، جبران آن در تعهد بیمه گر است.
 2. انفجار: هرنوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط یا بخار را انفجار گویند. به عنوان مثال تخریب توسط زودپزهای خانگی می تواند یک نوع انفجار باشد. در بیمه نامه آتش سوزی صرفاً خسارات مستقیم ناشی از انبساط گاز یا بخار بر اثر ترکیدن ظروف نگهدارنده آنها مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرد.

لازم به توضیح است علاوه بر خطرات اصلی در بیمه نامه آتشسوزی، خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که بمنظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت میگیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری خسارت صورت میگیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری نیز جزو پوشش بیمه نامه می باشد.

خطرات اضافی:

خطرات اضافی آن دسته از خطراتی هستند که به طور مجزا و بدون وجود بیمه آتش سوزی بیمه نمی گردند بلکه مورد بیمه باید در مقابل آتش سوزی بیمه شود تا بتوان به تبع آن خسارات وارده به مورد بیمه ناشی از خطرات اضافی را تحت پوشش قرار داد.

خطرات اضافی بیمه نامه های آتش سوزی عبارتند از

 1. زلزله وآتشفشان: خسارات مستقیم وارد به ساختمانها اعم از مسکونی، صنعتی و غیر صنعتی و همچنین اثاثیه و لوازم موجود در آنها قابل جبران است. خسارات وارد شده باید همزمان با حوادث یاد شده ایجاد شده باشد. نکته مهم این است که زلزله جزو پوشش اصلی بیمه نامه آتشسوزی نیست و باید در هنگام خرید بیمه نامه تقاضا شود. البته برخی شرکت های بیمه پکیج های متنوع بیمه آتشسوزی را ارائه می دهند که برخی خطرات اضافی نظیر زلزله خود به خود در آن نهفته است.
 2. سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها: خسارت وارده به مورد بیمه در اثر طغیان رودخانه ها و یا جریان های آب خارج از مسیر طبیعی خود به علت ریزش باران، برف یا شکستن سدها بوجود آید تحت پوشش است. در این بخش بعضی از خسارات مستثنی شده اند که مهمترین آنها عبارتند از خسارات ریزش و نشست، خسارات وارد به حصارها و خسارات ناشی از جزر و مد.
 3. طوفان: عبارت از نوع مخصوص از حرکت هوا با شدت معین باد است که دارای سرعت ثابتی نیست و مرتب در نوسان است. در علم هواشناسی به طور معمول بادی که سرعتش بیش از ۶۶کیلومتر در ساعت باشد، طوفان محسوب می شود.

خسارتهای مستقیم ناشی از طوفان و افتادن درخت روی ساختمان و اشیاء در تعهد بیمه گر است. • خرابی و ضایعات ناشی از باران، تگرگ و امواج دریا بعد از طوفان بیمه نمی شود و خسارت آن در تعهد بیمه گر نیست.

استثنائات شامل سقوط بهمن، اگرچه بهمن ناشی از طوفان باشد، خسارت ناشی از امواج دریا، خسارت ناشی از نفوذ برف و باران و تگرگ از در و پنجره و سایر محفظه ها، زلزله و انرژی هسته ای است.

 1. ترکیدن لوله آب و ضایعات ناشی از برف وباران: خسارات وارد شده به مورد بیمه و اموال و اثاث موجود در آن که ناشی از ترکیدن لوله آب و ضایعات برف و باران باشد تحت پوشش قرار می گیرد و خسارات وارده در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار می دهد. خسارات وارده به خود لوله، تحت پوشش نیست.
 2. سقوط هواپیما و هلیکوپتر: خسارات ناشی از سقوط هواپیما و همچنین هلیکوپتر و قطعات یا اشیای پرتاب شده از آنها (به استثنای بمب یا مواد منفجره و سایر جنگ افزارها) بر روی مورد بیمه به نحوی که موجب بروز خسارت گردد و حداکثر تا سقف بیمه نامه قابل جبران می باشد. خسارتهای وارده ناشی از امواج صوتی با شکست دیوار صوتی توسط هواپیماهای جنگی یا هواپیماهایی که مافوق صوت پرواز می کنند از شمول تعهدات این پوشش خارج بوده و جزء استثنائات بیمه نامه می باشد.
 3. شکست شیشه: شکستن، ترکی است که کل ضخامت شیشه را در بر می گیرد. خسارات ناشی از شکست شیشه های نصب شده در ساختمان بیمه شده، در اثر حادثه و برخورد شیء خارجی تحت پوشش قرار می گیرد. شیشه های میان تهی به شرط آنکه نصب شده باشند تحت پوشش قرار می گیرند. شرکت بیمه با دریافت حق بیمه بیشتر می تواند تعهد خود را به اشیای داخل ویترین شیشه ای هم گسترش دهد شیشه هایی که ضخامت آنها ۶میلی متر به بالا نبوده و حتما نصب شده باشند و تحت پوشش خطر اصلی در بیمه نامه آتش سوزی باشند تحت پوشش قرار می گیرند
استثنائات شکست شیشه:

خسارت شکست شیشه که ناشی از وقوع زلزله، آتش سوزی، صاعقه و انفجار باشد. خسارت شکست شیشه که ناشی از جنگ، شورش و بلوا و تشعشات هسته ای باشد. خسارت ناشی از رنگ کردن شیشه ها با رنگ های تیره و مات به نحوی که نور از آن ها عبور ننماید.

 1. دزدی باشکست حرز: بیمه گر خسارات ناشی از فقدان یا خرابی اموال بیمه شده را که در نتیجه دزدی با شکست حرز روی دهد حداکثر تا مبلغ بیمه شده جبران می نماید.

سرقت یا دزدی با شکست حرز به موارد ذیل اطلاق می شود:

بالا رفتن از دیوار محل استقرار اموال بیمه شده یا شکستن درب و یا خراب کردن دیوار و نظایر آن. باز کردن درب به وسیله کلید تقلبی و سایر آلات و ادواتی که عادتا برای باز کردن قفل بکار نمی رود. ورود به محل با ارعاب و تهدید بیمه گذار و یا سایر اعضای خانواده و یا خدمتگزار وی. به یاد داشته باشید دزدی معمولی که سارق بدون هر مانعی وارد شده، در تعهد بیمه گر نیست.

جبران خسارات بیمه دزدی با شکست حرز شامل: پرداخت ارزش اشیای دزدی شده، پرداخت ارزش اشیای خراب شده غیر قابل تعمیر، پرداخت کاهش ارزش اشیای خراب شده قابل تعمیر و مخارجی که بیمه گذار برای برطرف کردن یا کاهش خسارت هزینه می کند

استثنائات بیمه دزدی با شکست حرز شامل: جنگ، اغتشاش، اعتصاب، دزدی در هنگام آتش سوزی، پول و اوراق بهادار، دزدی هایی که عمداً یا به کمک شخصی صورت می گیرد که با بیمه گذار زندگی مشترک دارد.

 1. اعتصاب شورش وبلوا: فقط بر اساس شرایط موافقت شده با طرفهای اتکایی و بر اساس نرخ های توافق شده امکان پذیر است. نرخ های اعمالی معمولاً برای مواقعی که وضعیت فوق العاده ای وجود ندارد یا زمانیکه حالت فوق العاده ای شروع شده یا احتمال شروع ان می رود، اختلاف فاحش دارد؛ به همین لحاظ بیمه گر معمولاً شرایط تجدید نظر در نرخ را برای خود پیش بینی می کند. خسارتهای وارده ناشی از توقیف اموال تحت پوشش وضبط آن توسط دولت وسایر ارگانهای دولتی و انتظامی و خسارت و زیان ناشی از تعطیلی کار تحت پوشش این بیمه نیست.
 2. انفجار ظروف تحت فشار صنعتی: با توجه به استثنا بودن در شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، می توان با پرداخت حق بیمه اضافی، دستگاه ها و ماشین آلات مانند کمپرسورها و دیگ های بخار را تحت پوشش قرار داد.

استثنائات کلی بیمه نامه آتشسوزی

 1. خسارت وارد به مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوارنشده و هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی.
 2. خسارت ناشی از هر یک از حوادث و وقایع ذیل:

جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی

زمین لرزه، آتش فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه ها, حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی

انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی ان تی و باروت

فعل و انفعالات هسته ای

 1. خسارت وارده به موتورها و ماشینهای برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشینهای مزبور بوقوع بپیوندد به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمی باشد:

اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شدن هادی، جرقه زدن، امواج برقی ناشی از بار زیاد و یا عدم کفایت اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شدن هادی، جرقه زدن، امواج برقی ناشی از بار زیاد و یا عدم کفایت خواهد بود.

 1. خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمی باشد. لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.
 2. خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود
شما همواره می توانید روی مشاوره بیمبوت حساب کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *